Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483416, NIP: 6932175190, REGON: 000308784.
  2. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane przez Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. w celach zdrowotnych, w tym w szczególności w celach profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy w tym oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z właściwymi przepisami krajowymi. Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  3. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem w realizowaniu przez niego świadczeń medycznych na rzecz Pacjentów. Podmioty, którym mogą zostać powierzone dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług medycznych na rzecz Pacjenta w ramach działalności prowadzonej przez Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o., nie krócej jednak niż przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody), z zastrzeżeniem przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
  6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych r. pr. Marcinem Arciszewskim możliwy jest za pośrednictwem adresu email: iod@szpital.glogow.pl.
  7. Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Dane osobowe podawane są przez Pacjentów dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym realizacji przez Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. świadczeń medycznych.