Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Fundusze Europejskie


PROJEKT "Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o."

 

Baner z logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

  • Wartość projektu: 2 604 911,00 zł.
  • Wartość dofinansowania: 2 474 665,44 zł.

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. w okresie 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. realizuje projekt „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Informacje o projekcie:

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługi DDOM skierowane są do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i AOS, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarza i pielęgniarki w trybie stacjonarnym.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
  • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub   którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

W ramach DDOM przewidziana jest opieka dla 15 pacjentów.

Rekrutacja ciągła uczestników odbywa się na podstawie skierowania od lekarza oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel).

W ramach projektu zapewniane jest wyżywienie oraz w razie potrzeby transport.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 178 526.

 

PROJEKT: "Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A w Głogowie""

  • Grant przyznany dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów wynosi 583 164,00 zł.
  • Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 504 650,49 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 3 622 660,04 zł.

Głogowski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w okresie 01.09.2017 r. – 30.11.2018 r. realizuje dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15 A w Głogowie”, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii z uwzględnieniem OZE. W ramach projektu realizowana jest kompleksowa modernizacji energetycznej budynku Przychodni Specjalistycznej w Głogowie przy ul. Kościuszki 15 A.

Zakres projektu obejmuje: docieplanie ścian zewnętrznych budynku styropianem, docieplenie stropodachu granulatem wełnianym, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę okien zewnętrznych, modernizację instalacji cwu – montaż kolektorów słonecznych, modernizację instalacji oświetlenia – montaż opraw LED, montaż instalacji fotowoltaicznej.

PROJEKT "Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w sprzęt medyczny"

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Rzeczpospolita Polska Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • Koszt realizacji projektu wynosi 1 680 551,37 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 1 415 195,91 zł.

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  w okresie 01.01.2017 r.– 30.06.2018 r. realizuje projekt: „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w sprzęt medyczny”.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie głogowskim poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Głogowskim Szpitalu Powiatowy sp. z o.o., wzrost efektywności, bezpieczeństwa i jakości obsługi pacjentów, poprawa jakości i dostępności szybkiej diagnostyki na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W ramach projektu zakupiona została energooszczędna, zaawansowana technologicznie aparatura medyczna, między innymi aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, wyposażenie pracowni endoskopowej, analizator parametrów krytycznych, wózki transportowe pompy strzykawkowe oraz zamgławiacz.

Projekt realizowany w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 nr umowy o dofinansowanie POIS.09.01.00-00-0237/17.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Klauzula informacyjna