Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Polityka jakości


W Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. troska o jakość realizowanych świadczeń zawsze była w centrum uwagi kadry zarządzającej oraz pracowników.

Pierwszy certyfikat jakościowy Spółka (jeszcze jako Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie) zdobyła w 2010 roku. Był to certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001 : 2009 roku. Certyfikat ten o numerze nr 2207/1/ 2010 został przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie i obejmował leczenie zachowawcze i operacyjne dorosłych i dzieci w oddziałach szpitalnych i poradniach ambulatoryjnych, pomoc doraźną i intensywną terapię, opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną, diagnostykę obrazową i laboratoryjną oraz sterylizację narzędzi i materiałów opatrunkowych.

W listopadzie 2013 r. odbyło się przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w spółkę pod nazwą Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. W tym samym czasie odbyła się również  recertyfikacja systemu, w wyniku której Spółka otrzymała certyfikat Nr 2207/2/2013 ISO 9001:2009, ważny od 03.12.2013 r. do 02.12.2016 r. Firmą certyfikującą ponownie było Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

W roku 2017 zostały podjęte działania zmierzające do kolejnej certyfikacji na zgodność z wymogami – już nowej wersji normy – ISO 9001:2015. Działania te zostały zakończone sukcesem i w dniu 8 września 2018 roku  odbyło się uroczyste wręczenie dwóch certyfikatów :

  • na zgodność z wymogami normy ISO 9001 :2015

oraz

  • Bezpieczne Leczenie w obszarze usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, profilaktyki i promocji zdrowia, pomocy doraźnej, lecznictwa ambulatoryjnego POZ i specjalistycznego, leczenia stacjonarnego zachowawczego i zabiegowego, rehabilitacji oraz medycyny pracy, opieki długoterminowej, wyposażenia i infrastruktury, zasobów oraz systemu zarządzania jakością, obsługi pacjentów, komunikacji i informacji, bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów.

 

Zarząd i Pracownicy Głogowskiego Szpitala Powiatowego spółka z o.o. w Głogowie zapewniają dostarczanie świadczeń medycznych i usług na najwyższym poziomie, biorąc pod uwagę obowiązujące akty prawne i oczekiwania Pacjentów, zapewniając im i osobom ich odwiedzającym przyjazne i bezpieczne warunki leczenia, pobytu i odwiedzin, zgodnie z misją:

 Zdrowie Pacjentów naszą troską, jakość usług medycznych – ambicją.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Spółce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością, zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązano się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Zadania stojące przed Spółką w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:

  • ciągłe dążenie do jak najwyższej jakości świadczeń medycznych;
  • badanie poziomu satysfakcji Pacjenta i dążenie do jej maksymalizacji;
  • optymalizację kosztów usług medycznych;
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników;
  • poprawę pozycji konkurencyjnej w mikro- i makrootoczeniu rynku usług medycznych;
  • ustawiczne doskonalenie procesów zarządzania jakością.

Zarząd Spółki dokonuje okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania, weryfikuje politykę jakości i przystosowuje ją do zmieniających się warunków.

Spółka zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym, w obszarze świadczenia usług medycznych, podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka.

W oparciu o ogólne zadania jakościowe, opracowano cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowej weryfikacji przez Zarząd Spółki.

Polityka Jakości jest znana wszystkim pracownikom Spółki oraz podana do wiadomości zainteresowanym Pacjentom i ich rodzinom.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

Nasze certyfikaty i Polityka Jakości zobacz tutaj