Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Sponsorzy i darczyńcy szpitala


Starostwo Powiatowe

 • 583 164,00 w 2020 r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
 • 50 000,00 zł w 2020 r. – dofinansowanie zakupu karetki medycznej lub jej wyposażenia;
 • 135 000,00 zł w 2020 r. – sprzęt medyczny dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 • 1 000 000,00 zł w 2018 r. (w postaci dokapitalizowania Spółki) z przeznaczeniem na zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych i budowę Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień;

Gmina Miejska Głogów

 • 3 800 000,00 zł w 2021 r. na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych;
 • 22 195,24 zł w 2021 r. na zakup sprzętu do Punktu Szczepień Powszechnych;
 • 2 564,55 zł w 2021 r. na zestawy do dezynfekcji rąk;
 • 100 000,00 zł – dofinansowanie zakupu karetki medycznej;
 • 78 840,00 zł w 2020 r. na zakup sprzętu medycznego;
 • 100 000,00 zł w 2019 r. na dofinansowanie zakupu tomografu;
 • 4 845 000,00 w 2018 r. na modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologii;
 • 7 267 000, 00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na budowę Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii;

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • w 2020 r. – łóżka dla nowo powstających oddziałów, których celem jest walka z COVID-19 o wartości 52 440 zł oraz kardiomonitory – 3 szt. o wartości 41 925,60 zł;
 • w 2019 r. inkubator o wartości 42 676,81 zł, kardiomonitor o wartości 16 200 zł, lampa do fototerapii o wartości 8 914,19 zł, 2 stanowiska do resuscytacji wraz z wyposażeniem dodatkowym o wartości 110 307,50 zł;
 • w 2018 r. aparat do badania słuchu o wartości 13 770 zł oraz skaner do lokalizacji naczyń krwionośnych o wartości 19 980 zł;
 • w 2017 r. łóżka rehablilitacyjne młodzieżowe i dziecięce  aparaty do lokalizacji naczyń krwionośnych o wartości 54 188,13 zł;
 • w 2016 r. łóżka do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i kardiomonitory do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości 412 481,00 zł;
 • w latach 2002 r.-2015 r. darowizny wyposażenia medycznego wartości 500.310,98 zł

Fundacja KGHM Polska Miedź

 • 500 000,00 zł w 2021 r. na zakup sprzętu medycznego na Blok Operacyjny;
 • 500 000,00 zł w 2020 r. na dofinansowanie zakupu mammografu;
 • 550 000,00 zł w 2019 r. na dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z systemem archiwizacji;
 • 450 000,00 zł w 2017 r. na zakup nowoczesnego USG, narzędzi do zabiegów ortopedycznych i operacyjnego stołu przeziernego;
 • 150 000,00 zł w 2016 r. na zakup artroskopu;

Gmina Polkowice

 • 150 000,00 zł na zakup ultrasonografu na potrzeby diagnostyki w Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 • 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karetki medycznej;
 • 300 000,00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na nowoczesnej wieży laparoskopowej, która umożliwia wykonywanie zabiegów operacyjnych pod kontrolą obrazu pola operacyjnego w formacie 3 D;

Gmina Grębocice

 • 150 000,00 zł w 2021 r. na dofinansowanie zakupu aparatu do leczenia ostrej niewydowlności nerek;
 • 150 000,00 zł na dofinansowanie zakupu karetki medycznej;
 • 150 000,00 zł w 2019 r. na dofinansowanie zakupu tomografu;
 • 100 000,00 zł w 2017 r. z przeznaczeniem na nowoczesnej wieży laparoskopowej, która umożliwia wykonywanie zabiegów operacyjnych pod kontrolą obrazu pola operacyjnego w formacie 3 D;

Gmina Jerzmanowa

 • 100 000,00 zł w 2021 r. na zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej;
 • 150 000,00 zł w 2019 r. na zakup zestawu napędów na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 • 65 000,00 zł w 2016 r. na nowoczesne łóżko porodowe;

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

 • 182 814,40 zł w 2017 r. na doposażenie stanowisk pracy;
 • 37 796,00 zł w 2016 r. na doposażenie stanowisk pracy;

Gmina Głogów

 • 19 467,00 w 2020 r. na zakup sprzętu medycznego;
 • 65 000 zł w 2016 r. na nowoczesne łóżko porodowe;

Gmina Kotla

 • 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19 zobacz tutaj

Gmina Żukowice

 • 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19 zobacz tutaj

PZU S.A.

 • 12 000 zł w ramach Funduszu Prewencyjnego na 2017 rok, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na terenie Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. (rozbudowa systemu monitoringu w przychodni, przy ul. Kościuszki 15 A);

Fundusze Europejskie

 

 • Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Grant przyznany dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów wynosi 583 164,00 zł.

 • Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15 A w Głogowie”

Głogowski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. realizuje dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15 A w Głogowie”, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii z uwzględnieniem OZE. W ramach projektu realizowana jest kompleksowa modernizacji energetycznej budynku Przychodni Specjalistycznej w Głogowie przy ul. Kościuszki 15 A.

Zakres projektu obejmuje: docieplanie ścian zewnętrznych budynku styropianem, docieplenie stropodachu granulatem wełnianym, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę okien zewnętrznych, modernizację instalacji cwu – montaż kolektorów słonecznych, modernizację instalacji oświetlenia – montaż opraw LED, montaż instalacji fotowoltaicznej

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 504 650,49 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 3 622 660,04 zł.

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 30.11.2018 r.

 • Projekt: „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w sprzęt medyczny”.

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  w dniach 01.01.2017 r.– 30.06.2018 r. realizuje projekt: „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w sprzęt medyczny”.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie głogowskim poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Głogowskim Szpitalu Powiatowy sp. z o.o., wzrost efektywności, bezpieczeństwa i jakości obsługi pacjentów, poprawa jakości i dostępności szybkiej diagnostyki na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W ramach projektu zakupiona została energooszczędna, zaawansowana technologicznie aparatura medyczna, między innymi aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, wyposażenie pracowni endoskopowej, analizator parametrów krytycznych, wózki transportowe pompy strzykawkowe oraz zamgławiacz.

Projekt realizowany w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 nr umowy o dofinansowanie POIS.09.01.00-00-0237/17.

Koszt realizacji Projektu wynosi 1 680 551,37 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 1 415 195,91 PLN.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

 • 2 474 665,44 zł w 2021 r. dofinansowanie w ramach projektu ” Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.”

Ministerstwo Zdrowia

 • 43 456,30 zł w 2021 r. kardiomonitory
 • 298 610,00 zł w 2021 r. dotacja na dostawę koncentratora tlenu
 • 134 540,00 zł w 2021 r. urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

 • 143 832,67 zł brutto w 2021 r. na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Fundacja Siepomaga

 • 12.012,00 zł oraz 7687,50 zł w 2021 r. na środki ochrony osobistej

Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.

 • 12 000,00 zł w 2021 r. na środki ochrony osobistej