Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Zgłaszanie naruszeń prawa


Sposoby zgłaszania naruszeń prawa

(opracowanie na podstawie „Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w zakresie naruszeń prawa” obowiązującego w Głogowskim Szpitalu Powiatowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zgodnie z wymogami określonymi Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Dz. Urz. UE.L 2019 Nr 305, str. 17.Zobacz tutaj

 1. Osoby, które posiądą wiedzę o naruszeniach prawa występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz Spółki, w jej imieniu lub w jej interesie, powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome.
 2. Osoby te powinny działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.
 3. Zgłoszenie powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszenia.
 4. Osobą właściwą do przyjmowania zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. zarządzania zgodnością.
 5. Zarząd Spółki zapewnia dostępność i identyfikowalność Pełnomocnika ds. zarządzania zgodnością w strukturach Spółki.
 6. Spółka zapewnia następujące wewnętrzne kanały zgłaszania naruszeń prawa:
 • elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: naruszenia@szpital.glogow.pl
 • na adres pocztowy: Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o., ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów, Kancelaria Spółki; wewnątrz koperty z adresem pocztowym, należy umieścić zamkniętą kopertę z dokumentami zgłoszenia naruszenia, opatrzoną napisem „POUFNE, Pełnomocnik ds. zarządzania zgodnością”.
 1. Powyższe kanały zgłoszeń wewnętrznych dostępne są również dla kontrahentów, partnerów biznesowych oraz osób wykonujących jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki.
 2. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następczych zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności informacje, takie jak:

  • dane osobowe i kontaktowe Zgłaszającego,
  • datę i miejsce zgłoszenia naruszenia,
  • szczegółowy opis przedmiotu zgłoszenia,
  • przybliżony okres występowania naruszenia,
  • dane osobowe i rolę osób zaangażowanych lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację;
  • nazwę komórki organizacyjnej Spółki, której dotyczy zgłoszenie,
  • wszelkie inne informacje i dokumenty mające związek ze zgłoszeniem,
  • wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego ze Zgłaszającym,
  • odniesienie do ewentualnych dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność zgłoszenia.
 3. Zgłaszający może skorzystać z gotowego Formularza zgłoszenia naruszenia w wersji pdf. lub Formularza zgłoszenia naruszenia w wersji edytowalnej.
 4. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.

Obowiązki informacyjne wobec Zgłaszającego

 1. Pełnomocnik ds. zarzadzania zgodnością potwierdzi Zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, jeśli Zgłaszający podał adres email lub pocztowy, na który należy przekazać potwierdzenie.
 2. Przekazanie Zgłaszającemu informacji zwrotnych na temat podjętych działań następczych nastąpi w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do Zgłaszającego, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu do 6 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do Zgłaszającego, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

Definicje

 • Spółka – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Głogowski Szpital Powiatowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głogowie, przy ul. Kościuszki 15,
 • Regulamin – należy przez to rozumieć „Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w zakresie naruszenia prawa” obowiązujący w Spółce, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zgodny z wymogami określonymi Dyrektywie,
 • Dyrektywa – należy rozumieć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Dz. Urz. UE.L 2019 Nr 305, str. 17,
 • Zgłaszający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dokonującą zgłoszenia lub pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą. Osobą taką może być: pracownik, były pracownik, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta i wolontariusz,
 • zgłoszenie – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa, do którego doszło lub może dojść w Spółce,
 • naruszenie należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące przepisów unijnych wskazanych w Dyrektywie, w zakresie przestrzegania przepisów z następujących dziedzin: zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych UE, rynku wewnętrznego UE, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 • Pełnomocnik ds. zarządzania zgodnością należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Zarząd Spółki do podejmowania i prowadzenia działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację ze Zgłaszającym, występowania o dodatkowe informacje i udzielania Zgłaszającemu informacji zwrotnych,
 • działania odwetowe – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, i które narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę Zgłaszającemu,
 • działania następcze – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń,
 • informacja o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce lub dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
 • kontekst związany z pracą należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu.

Pełna treść Regulaminu dostępna jest w Spółce.

Ważna informacja :

Jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zechce złożyć skargę, pochwałę lub wniosek dotyczące np. świadczonych usług medycznych, zachowania personelu czy organizacji pracy w Spółce może to zrobić: Zobacz tutaj