Aktualności

UWAGA STUDENCI / STUDENTKI PIELĘGNIARSTWA PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W GŁOGOWIE


Uprzejmie informujemy, że trwa program stypendialny dla studentów / studentek pielęgniarstwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie.

Na podstawie Rozdziału IV ust. 5 „Regulaminu Programu Stypendialnego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie studiujących na kierunku Pielęgniarstwo”, Zarząd Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. ustalił liczbę i wysokość fundowanych przez Spółkę stypendiów na rok akademicki 2024/2025 dla nowych Stypendystów:

 • liczba stypendiów: 10 (słownie: dziesięć),
 • wysokość stypendium dla jednego Stypendysty miesięcznie:
  • 600 zł netto (słownie netto: sześćset złotych) miesięcznie dla studentów II roku studiów,
  • 800 zł netto (słownie netto: osiemset złotych) miesięcznie dla studentów III roku studiów.

Celem programu stypendialnego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. jest wsparcie finansowe przez Fundatora edukacji najzdolniejszych studentów / studentek w celu budowania zaplecza nowej kadry oraz umożliwienie studentom / studentkom, studiującym na kierunku pielęgniarstwo, poszerzania wiedzy i zainteresowań zawodowych poprzez naukę oraz zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji, do programu stypendialnego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. jest złożenie przez Uczestnika wypełnionego Wniosku o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu programu stypendialnego wraz z następującymi załącznikami:

 • zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wzorem (załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie stypendium),
 • zaświadczeniem, że Uczestnik jest studentem III lub wyższego semestru studiów licencjackich (wystawionym przez uczelnię Uczestnika),
 • zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanych przez Uczestnika w semestrze poprzedzającym złożenie Wniosku (wystawionym przez uczelnię Uczestnika),
 • oświadczenie Uczestnika o gotowości pracy u Fundatora po zakończeniu studiów i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nieposiadaniu zobowiązań wobec innych podmiotów związanych z podjęciem zatrudnienia lub nawiązaniem współpracy po zakończeniu studiów,
 • Curriculum Vitae Uczestnika.

Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem Programu Stypendialnego, a następnie wypełnienie i złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z  wymaganymi załącznikami.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do Działu Kadr i Płac Fundatora w nieprzekraczalnym terminie do 21 września danego roku kalendarzowego. Adres dostarczenia dokumentów: Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o., 67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15, Dział Kadr i Płac.