Aktualności

Wstrzymanie planowanych pobytów w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie, takich jak: tomografia komputerowa, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych


 • Zarządzenie Nr 12/2020 Prezesa Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie: wstrzymania planowanych pobytów w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie, takich jak: tomografia komputerowa, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Głogowie zarządzam, co następuje:

 1. W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia mogącego spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, z dniem 16.03.2020 r., zarządzam wstrzymanie, aż do odwołania, wszystkich planowych przyjęć, wykonywania zabiegów, porad ambulatoryjnych specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz badań profilaktycznych we wszystkich komórkach organizacyjnych Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Głogowie.
 2. Pacjenci w stanie zagrożenia zdrowia i życia przyjmowani są na dotychczasowych zasadach.
 3. Odpowiedzialnymi za realizację niniejszego Zarządzenia czynię Ordynatorów/Kierowników wszystkich medycznych komórek organizacyjnych Spółki.
 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje osobiście Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Medycznych.
 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 • Informacja dla Pacjentów

Zgodnie z zaleceniem Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu zminimalizowania ryzyka infekcji COViD-19 od dnia 16.03.2020 Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. ogranicza do niezbędnego minimum i czasowo zawiesza udzielanie świadczeń planowych we wszystkich zakresach:

 1. Hospitalizacje w oddziałach,
 2. Porady specjalistyczne,
 3. Badania diagnostyczne w pracowniach,
 4. Badania profilaktyczne zlecane przez samorząd.

Informacji szczegółowych, dotyczących przyjęć, udzielać będą wyłącznie w drodze telefonicznej:

 1. Centralna Rejestracja – tel. 76 83 733 84
  (przyjęcia na oddziały szpitalne, do poradni specjalistycznych, do pracowni diagnostycznych, przyjęcia w ramach profilaktyki)
 2. Rejestracja Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień – tel. 76 837 33 23
  (przyjęcia do poradni psychiatrycznych i do poradni terapii uzależnień)
 3. Rejestracja Centrum Rehabilitacji – tel. 76 832 03 00

Informujemy jednocześnie, że osoby wymagające konsultacji z lekarzem mogą skorzystać z tzw. teleporady przez telefon, podczas której lekarz zadecyduje o konieczności osobistej wizyty w poradni. W trakcie teleporady lekarz będzie miał prawo wystawić e-receptę oraz e-zwolnienie.
Pacjenci, którym lekarz wystawił e-receptę, w trakcie teleporady, otrzymają także kod e-recepty umożliwiający jej realizację.

Uwaga!

Teleporady dla poszczególnych pacjentów udzielane będą zgodnie z harmonogramem przyjęć, wyłącznie dla pacjentów zarejestrowanych do poradni. Skorzystać z nich mogą wyłącznie pacjenci kontynuujący leczenie.
Bez zmian natomiast udzielane będą świadczenia w przypadkach nagłych.

Odwołane zostają na czas nieokreślony wszystkie wizyty i badania diagnostyczne udzielane w ramach programów profilaktycznych:

 1. Konsultacje onkologiczne
 2. Konsultacje diabetologiczne
 3. Konsultacje urologiczne
 4. Badania USG piersi

Osoby już zarejestrowane zostaną powiadomione o nowych terminach badań w późniejszym okresie.

Telefony kontaktowe do poradni specjalistycznych (dostępne w godzinach pracy poradni):

 1. Poradnia Chirurgii Ogólnej – tel . 76 837 33 82
 2. Poradnia Chirurgii Dziecięcej – tel. 76 837 33 04
 3. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – tel. 76 837 33 28
 4. Poradnia Leczenia Bólu – tel. 76 837 31 86
 5. Poradnia Rehabilitacyjna – tel. 76 837 33 28
 6. Poradnie psychiatryczne – tel. 76 837 33 23
 7. Poradnia Lekarza POZ – tel. 76 837 32 01
 8. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – tel. 76 83 73 308

Telefony kontaktowe do pracowni:

 1. Pracownia TK – tel. 76 837 31 64
 2. Pracownia endoskopii- tel. 76 837 33 79
 3. Pracownia USG – tel. 76 837 31 43
 4. Pracownia EEG – tel. 76 837 31 69
 5. Rehabilitacja ambulatoryjna i domowa – 76 837 03 00


Galeria zdjęć