Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Koordynator Dziennego Domu Opieki Medycznej

mgr Henryk Sylwanowicz
specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Lokalizacja

Budynek "przychodni specjalistycznej", ul. T.Kościuszki 15 A, niski parter


Kontakt

602 178 526

Podstawowe informacje

 • Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) świadczy usługi od 01.07.2021 r.  Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 602 178 526.
 • Druki do przyjęcia dostępne są w zakładce „Dokumenty” lub w Dziennym Domu Opieki Medycznej (budynek „przychodni specjalistycznej”, ul. T.Kościuszki 15 A, niski parter)
 • DDOM jest jedną z nielicznych form opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi a w szczególności osobami powyżej 65 roku życia, którym rodzina nie jest wstanie zapewnić i sprawować opieki. Placówka udziela wsparcia i pomocy wszystkim osobom, u których podstawowa opieka zdrowotna i stacjonarna opieka ambulatoryjna jest niewystarczająca, a stan ich zdrowia nie wymaga hospitalizacji.
 • Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęte osoby:
  • niesamodzielne, które w ocenie skali samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów,
  • bezpośrednio po przebytej hospitalizacji i/ lub którym w okresie 12 miesięcy udzielone zostały świadczenie z zakresu leczenia szpitalnego,
  • wymagające wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM),
  • posiadające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia/ dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia i/lub weryfikacja w systemie EWUŚ).
 • Ze świadczeń DDOM nie mogą korzystać następujące osoby:
  • korzystające aktualnie ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej,
  • korzystające aktualnie z rehabilitacji w warunkach stacjonarnych (hospitalizacja)  lub ośrodka (oddziału) rehabilitacji dziennej,
  • z zaawansowanymi chorobami natury psychicznej oraz uzależnieni od alkoholu i narkotyków.
 • Kierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel).
 • Skierowanie do DDOM wydaje: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz prowadzący leczenie szpitalne (pacjenci objęci leczeniem szpitalnym).
 • Czas trwania pobytu będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie jest krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.
 • DDOM funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 16.00.

Zakres usług

Zakres świadczeń udzielanych w DDOM:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • pełna ocena geriatryczna,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
 • zapewnienie w koniecznym zakresie niezbędnych badań i konsultacji lekarskich uzasadnionych zleceniem realizacji przez zespół terapeutyczny.

Opieka nad pacjentem realizowana jest przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:

 • lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 • lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii,
 • pielęgniarka,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta zajęciowy,
 • psycholog,
 • dietetyk,
 • opiekun.

Koordynator

 • mgr Henryk Sylwanowicz
  specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
  76 837 33 20

Dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny (pobierz tutaj).
 • Załącznik 1 – Skierowanie  (pobierz tutaj).
 • Załącznik 2 – Karta oceny (pobierz tutaj).

Najczęsciej zadawane pytania i odpowiedzi

Dowiedz się więcej o Oddziale